ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเดชา หงษ์ยนต์  รหัสนักศึกษา 6122000460  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900590841   บิดานายสังเวย   หงษ์ยนต์   มารดานางมาลัย   หงษ์ยนต์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
2 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
3 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 71 3
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 60 2
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 63 2
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 59 1.5
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 59 1.5
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 57 1.5
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
10 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 65 2.5
11 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561) 20
2 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
3 61/2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 10
4 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
5 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบกวันที่9-24กุมภาพันธ์2562 50
6 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
7 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
8 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
9 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
10 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
11 63/1 โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 5
12 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 20
รวม 210