ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวีรพงษ์ อินทพงษ์  รหัสนักศึกษา 6122000451  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1640300088879   บิดานายเกิน   อินทพงษ์   มารดานางสาวปิ่น   พลาพล  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 59 1.5
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
4 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
5 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
6 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
รวม 20    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 62 2
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 64 2
3 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
4 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
5 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 56 1.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
2 61/2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 10
3 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
4 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
5 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
6 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 20
7 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
8 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
9 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
10 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
11 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
12 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
13 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
14 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
15 63/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก(จัดหายางรถยนต์สำหรับทำโต๊ะนั่ง) 20
รวม 110