ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพล อยู่กรัด  รหัสนักศึกษา 6122000442  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1640300090016   บิดานายเหมือน   อยู่กรัด   มารดานางสาวแววตา   พลาพล  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 73 3
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
5 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
6 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 75 3.5
7 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 83 4
8 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
9 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 73 3
10 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
11 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
12 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 60 2
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 76 3.5
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 67 2.5
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
6 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
7 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
2 61/2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 10
3 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
4 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
5 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
6 63/1 บริจาคโลหิต 50
7 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 20
8 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
9 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
10 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
11 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
12 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
13 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
14 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
15 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
16 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
17 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
18 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
19 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
20 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
21 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่สงไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
22 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
23 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
รวม 235