ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวน้ำตาล ศรีคะเรศ  รหัสนักศึกษา 6122000433  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601174723   บิดานายเฉลียว   ศรีคะเรศ   มารดานางลัดดา   ศรีคะเรศ  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
7 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
8 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
9 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
10 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
11 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
12 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
13 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
14 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 71 3
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 68 2.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 65 2.5
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 64 2
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 72 3
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
10 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
11 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
2 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
3 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
4 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบกวันที่9-24กุมภาพันธ์2562 50
5 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
6 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
7 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
8 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
9 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
10 63/1 บริจาคโลหิต 50
11 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 20
12 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 10
รวม 205