ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนฤมล เจริญศิลป์  รหัสนักศึกษา 6122000394  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601170442   บิดานายสมาน   เจริญศิลป์   มารดานางสาวบุญเหลือ   ดิษสวน  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
4 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
5 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
6 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
7 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
8 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
9 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
รวม 24    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 72 3
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 79 3.5
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 70 3
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 61 2
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 64 2
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 72 3
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 68 2.5
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
3 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
4 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
5 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
6 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
7 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
8 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
9 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
10 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
11 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
12 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
13 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
14 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
15 63/1 โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 5
16 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
17 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
18 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
19 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
20 61/2 พัฒนากศน.ตำบลหนองหัววัว 30
21 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 20
22 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
23 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 10
รวม 210