ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนัทสิทธุ์ รักวุ่น  รหัสนักศึกษา 6122000385  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1129901760825   บิดานายสายยัน   รักวุ่น   มารดานางรำไพ   รักวุ่น  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
2 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
3 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
4 64/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
2 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 65 2.5
3 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 61 2
4 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 68 2.5
5 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 59 1.5
6 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 65 2.5
7 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
2 61/2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 10
3 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
4 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
5 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
6 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
7 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
8 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
9 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
10 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
11 62/1 โครงการสร้างระบบความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 10
12 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
13 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)18กรกฎาคม62 10
14 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)22กรกฎาคม62 10
15 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
16 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 35
17 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
18 62/2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มุ่งสู่ กศน.เกมส์ ครั้งที่5 5
19 62/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากโฟม ในวันที่ 17 มกราคม 2563 5
20 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
21 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
22 62/2 โครงการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.อำเภอพรานกระต่ายมุ่งสู่กศน.เกมส์ครั้งที่5(พิจิตร) 5
23 62/2 โครงการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.อำเภอพรานกระต่ายมุ่งสู่กศน.เกมส์ครั้งที่5(ลำปาง) 20
24 62/2 โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) 30
25 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
26 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
27 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
28 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
รวม 300