ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวายุ คำบรรลือ  รหัสนักศึกษา 6122000376  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900627248   บิดานายสังเวียน   คำบรรลือ   มารดานางสาวลำใย   โกศัย  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
3 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
4 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
5 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
6 63/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
7 63/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 73 3
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 64 2
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 55 1.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 64 2
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 63 2
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 62 2
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 61 2
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 55 1.5
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 68 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
2 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
3 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
4 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
5 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
6 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 25
7 62/2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มุ่งสู่ กศน.เกมส์ ครั้งที่5 5
8 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
9 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
10 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
11 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
12 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
13 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
14 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
15 63/1 โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 5
16 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
17 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
18 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
19 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
20 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
รวม 205