ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายคัมภีร์ ศรีมูลผา  รหัสนักศึกษา 6122000367  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600133250   บิดานายสมพร   ศรีมูลผา   มารดานางคำแพง   ศรีมูลผา  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 79 3.5
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 69 2.5
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
7 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
8 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
9 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
10 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
11 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
12 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 73 3
13 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 65 2.5
14 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 76 3.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 71 3
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 69 2.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 77 3.5
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 72 3
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 77 3.5
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 70 3
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 64 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 10
2 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
3 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
4 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
5 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
6 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
7 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
8 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
9 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
10 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
11 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
12 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
13 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
14 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
15 63/1 โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 5
16 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
17 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
18 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
19 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
20 61/2 พัฒนากศน.ตำบลหนองหัววัว 30
รวม 205