ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายภาณุวิชญ์ อุดมสุข  รหัสนักศึกษา 6122000312  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601183927   บิดานายวินัย   อุดมสุข   มารดานางสุมารี   อุดมสุข  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
2 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
3 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 65 2.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 64 2
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 64 2
5 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 62 2
6 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 61 2
7 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
8 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 69 2.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
2 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
3 61/2 โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) 50
4 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
5 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
6 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
7 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
8 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
9 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
10 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
11 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
12 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
13 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
14 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
15 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
16 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
17 63/1 โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 5
รวม 205