ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายปัณณวิชญ์ โมลาลาย  รหัสนักศึกษา 6122000303  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601191652   บิดานายไชยันต์   โมลาลาย   มารดานางสาวเสวย   กัลปพฤกษ์  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
2 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
3 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
4 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
5 63/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
รวม 16    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 64 2
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 58 1.5
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 57 1.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 64 2
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 63 2
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 63 2
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 64 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
2 61/2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 10
3 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
4 61/2 โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) 50
5 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
6 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
7 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
8 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
9 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
10 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
11 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
12 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
13 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
14 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)22กรกฎาคม62 10
15 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
16 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
17 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
18 62/2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มุ่งสู่ กศน.เกมส์ ครั้งที่5 5
19 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
20 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
21 62/2 โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) 30
22 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
23 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
24 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
รวม 285