ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวรวิช โสภาค  รหัสนักศึกษา 6122000264  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601182505   บิดานายพศุตม์   โสภาค   มารดานางสาวหทัยกาญจน์   หอมรื่น  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
4 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
5 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
6 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
7 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
8 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
9 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
10 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
11 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
12 63/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 72 3
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 62 2
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 63 2
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 56 1.5
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 62 2
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 64 2
7 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
8 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
2 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
3 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
4 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
5 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
6 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
7 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
8 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
9 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
10 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
11 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
12 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
13 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
14 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
15 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
รวม 205