ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายไตรทศ เจริญ  รหัสนักศึกษา 6122000246  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600130391   บิดานายสมหวัง   เจริญ   มารดานางสาวหนึ่งฤทัย   ไม้แดง  อายุ 23 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 58 1.5
2 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
3 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 58 1.5
4 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
5 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 58 1.5
2 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 62 2
3 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 61 2
4 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 55 1.5
5 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 56 1.5
6 62/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 57 1.5
7 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 64 2
8 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
2 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
3 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
4 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
5 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
6 62/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองและแหล่งเรียนรู้ระหว่างวันที่ 3-6เดือนมีนาคมพ.ศ 20
7 63/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 15-26มีนาคม2564 30
8 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
รวม 150