ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุพรรษา เกษนิษกิจ  รหัสนักศึกษา 6112000940  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1103703638807   บิดานายสังวล   เกษนิษกิจ   มารดานางสาวสุพัฒตรา   เต็มดวง  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
3 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
4 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
5 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
6 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
7 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
8 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
9 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
10 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
11 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
2 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 63 2
3 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 67 2.5
4 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 57 1.5
5 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 61 2
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 66 2.5
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 56 1.5
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
10 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 58 1.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
2 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
3 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
4 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
5 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
รวม 200