ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสุเมธ เกตุวงษ์  รหัสนักศึกษา 6112000922  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600137620   บิดานายดำเนิน   เกตุวงษ์   มารดานางไสว   เกตุวงษ์  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
2 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
3 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
4 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
5 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 67 2.5
6 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 79 3.5
7 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
8 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
9 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
10 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
11 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
12 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
13 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 77 3.5
14 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
2 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 66 2.5
3 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 68 2.5
4 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 71 3
5 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 66 2.5
6 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 67 2.5
7 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 73 3
8 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 67 2.5
9 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 59 1.5
10 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
11 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
2 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
3 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
4 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ)วันที่ 10-11กันยายน2561 20
5 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
6 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
7 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
8 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
9 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
10 61/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่3-11ม.ค.2562 20
11 61/2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5
12 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
13 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2562 25
14 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
15 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
16 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
รวม 275