ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวิกรมชิต ขรพัต  รหัสนักศึกษา 6112000874  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900693372   บิดานายจำรอง   ขรพัต   มารดานางสำอาง   ขรพัต  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 72 3
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
3 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
4 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
5 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
6 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
7 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
8 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
9 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
10 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
11 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
12 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 72 3
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 71 3
5 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 66 2.5
6 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
7 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 55 1.5
8 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
9 63/1 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 62 2
10 63/2 พว02022 การปลูกพืชไร้ดิน 1 60 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
3 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 2
4 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
5 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
6 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
7 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
8 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
9 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูเเลผู้สูงอายุ วันที่2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
10 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
11 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 5
12 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
13 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
14 62/1 โครงการสร้างระบบความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 10
15 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
16 62/2 กิจกรรม 5 ส. กศน.ตำบลพรานกระต่าย 5
17 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 10
18 62/2 กิจกรรม 5 ส. กศน.ตำบลพรานกระต่าย วันที่ 25 ธ.ค.62 5
19 62/2 กิจกรรม 5 ส. กศน.ตำบลพรานกระต่าย วันที่ 26 ธ.ค.62 5
20 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
รวม 262