ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวายุ คงคา  รหัสนักศึกษา 6112000856  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900174049   บิดานายรัฐมนตรี   คงคา   มารดานางสาวสนอง   บดีรัฐ  อายุ 28 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
3 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
4 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
รวม 13    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 56 1.5
รวม 3    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
2 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
3 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่10-11กันยายน2562 10
4 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
รวม 75