ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายภูมินทร์ หงษ์ร่อน  รหัสนักศึกษา 6112000838  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601176688   บิดานายป้าง   หงษ์ร่อน   มารดานางกานดา   สอิ้ง  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
2 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
3 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
4 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
5 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
6 63/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
7 63/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
8 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 62 2
รวม 24    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 57 1.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 57 1.5
3 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 62 2
4 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 58 1.5
5 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 58 1.5
6 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
7 64/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 64 2
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
3 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
4 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
5 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
6 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
7 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 25
8 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
9 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
10 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
11 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
12 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
13 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
14 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
15 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
16 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
17 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
18 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
19 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
รวม 205