ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพงษ์ บุญเกิด  รหัสนักศึกษา 6112000810  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900640279   บิดานายณรงค์ชัย   แท่นงาม   มารดานางสุดใจ   บุญเกิด  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
2 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 60 2
3 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
7 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
8 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
9 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
10 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
11 62/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
12 62/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
13 63/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
รวม 38    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 70 3
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 62 2
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 63 2
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 69 2.5
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 69 2.5
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 65 2.5
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
10 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
2 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
3 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
4 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 5
5 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
6 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
7 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
8 62/1 โครงการสร้างระบบความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 10
9 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
10 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
11 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
12 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
13 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
14 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 25
15 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
16 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
รวม 300