ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกำชัย บดีรัฐ  รหัสนักศึกษา 6112000557  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601179652   บิดานายกอบชัย   บดีรัฐ   มารดานางสพัชญ์นันทน์   บดีรัฐ  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
2 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
3 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 58 1.5
4 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
5 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 70 3
6 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
7 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
8 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
9 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
10 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
11 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
12 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
13 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
14 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
2 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
3 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
4 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
5 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 62 2
6 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 67 2.5
7 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 70 3
8 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 74 3
9 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 66 2.5
10 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
11 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 67 2.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2562 25
3 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
4 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
5 62/1 โครงการสร้างระบบความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 10
6 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
7 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
8 62/2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มุ่งสู่ กศน.เกมส์ ครั้งที่5 5
9 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
10 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
11 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
12 62/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ภูหินร่องกล้า 20
13 62/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองและแหล่งเรียนรู้ระหว่างวันที่ 3-6เดือนมีนาคมพ.ศ 20
14 62/2 โครงการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.อำเภอพรานกระต่ายมุ่งสู่กศน.เกมส์ครั้งที่5(จังหวัด) 5
15 62/2 โครงการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.อำเภอพรานกระต่ายมุ่งสู่กศน.เกมส์ครั้งที่5(พิจิตร) 5
16 62/2 โครงการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.อำเภอพรานกระต่ายมุ่งสู่กศน.เกมส์ครั้งที่5(ลำปาง) 20
รวม 215