ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวัชรพล เหลี่ยมวงษ์  รหัสนักศึกษา 6112000520  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601174740   บิดานายชาลี   เหลี่ยมวงษ์   มารดานางมาลิริน   เหลี่ยมวงษ์  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 58 1.5
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 59 1.5
4 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 57 1.5
5 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 55 1.5
6 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 57 1.5
รวม 15    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
2 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 60 2
3 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 56 1.5
4 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 2
2 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
3 61/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่3-11ม.ค.2562 20
4 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
5 62/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองและแหล่งเรียนรู้ระหว่างวันที่ 3-6เดือนมีนาคมพ.ศ 20
6 63/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 30
7 63/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 15-26มีนาคม2564 30
8 64/2 กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ 6
9 62/2 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) 20
10 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล 10
11 62/2 โครงการคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา 10
12 64/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
13 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 5
14 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 5
15 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
16 64/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมศาสนาแบบออนไลน์ 5
17 64/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 20
รวม 203