ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอัษฎาวุธ รุ่งเรือง  รหัสนักศึกษา 6112000502  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601180472   บิดานายเอกชัย   รุ่งเรือง   มารดานางนิภาดา   รุ่งเรือง  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
2 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
3 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
4 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
5 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
6 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
7 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
8 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
9 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
10 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
11 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
รวม 30    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 58 1.5
2 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
3 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 65 2.5
4 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
5 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 66 2.5
6 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 63 2
7 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 64 2
8 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 66 2.5
9 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 55 1.5
10 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 ไหว้ครู 10
3 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
4 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
5 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
6 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ)วันที่ 10-11กันยายน2561 20
7 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
8 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
9 61/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 5- 7 พฤศจิกายน 2561 10
10 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
11 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
12 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
13 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
14 61/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่3-11ม.ค.2562 20
15 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
16 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
17 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
18 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
19 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2562 25
20 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
21 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 25
22 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
รวม 330