ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกัมพล คำบรรลือ  รหัสนักศึกษา 6112000490  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601175215   บิดานายฉลวน   คำบรรลือ   มารดานางปรียา   ขอนทอง  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 73 3
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 71 3
3 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
4 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
5 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 80 4
6 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
7 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
8 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
9 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
10 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
11 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
12 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
13 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 60 2
2 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
3 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 75 3.5
4 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 76 3.5
5 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 68 2.5
6 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 70 3
7 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 69 2.5
8 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 75 3.5
9 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 68 2.5
10 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
3 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
4 61/1 โครงการสอนเสริม 20
5 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
6 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 8
7 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
8 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
9 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
10 61/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่3-11ม.ค.2562 20
11 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
12 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
13 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 5
14 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2562 25
15 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
16 62/1 โครงการสร้างระบบความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 10
17 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
18 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
รวม 258