ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวภัคจิรา แสนพล  รหัสนักศึกษา 6112000463  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900649691   บิดานายสมศักดิ์   แสนพล   มารดานางพัฒนา   แสนพล  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
3 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
4 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
7 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
8 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
รวม 22    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 59 1.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 62 2
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 60 2
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 55 1.5
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 ไหว้ครู 10
3 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
4 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
5 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
6 61/1 โครงการสอนเสริม 20
7 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
8 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
9 61/2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทงปี 2561) 10
10 61/2 พัฒนากศน.ตำบลวังควง 20
11 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
12 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
13 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
14 61/2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5
15 61/2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณารักษ์จิตอาสา 5
16 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
17 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
18 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
19 62/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
20 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
21 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
รวม 290