ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายฐิรพรรษ ขอนทอง  รหัสนักศึกษา 6112000409  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1100201695194   บิดานายวีระชัย   ขอนทอง   มารดานางสาวเพ็ญนภา   บำเพ็ญพงษ์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
3 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 58 1.5
4 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 58 1.5
5 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
6 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 57 1.5
7 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
8 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 59 1.5
9 63/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
10 63/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 72 3
11 63/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
12 63/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 79 3.5
13 63/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 75 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 65 2.5
2 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
3 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 63 2
4 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 71 3
5 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 61 2
6 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
7 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 56 1.5
8 63/2 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 69 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 ไหว้ครู 10
2 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
3 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
4 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
5 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
6 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 6
7 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
8 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
9 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
10 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
11 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
12 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
13 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู 10
รวม 221