ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพีรพัฒน์ อาชาพล  รหัสนักศึกษา 6112000351  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601180014   บิดานายประสาน   อาชาพล   มารดานางไพลิน   อาชาพล  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
3 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
4 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 59 1.5
5 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 58 1.5
6 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 56 1.5
7 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
8 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
9 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
10 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
11 63/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
12 63/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
13 63/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
2 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
3 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 63 2
4 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 62 2
5 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
6 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
7 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
8 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 62 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 ไหว้ครู 10
3 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
4 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
5 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
6 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
7 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ)วันที่ 10-11กันยายน2561 20
8 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
9 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
10 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
11 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
12 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
13 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
14 61/2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5
15 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
16 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
17 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
18 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
19 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 5
20 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
21 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
22 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
23 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
24 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
25 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
รวม 385