ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาววิภาพร คดีเวียง  รหัสนักศึกษา 6112000333  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900614278   บิดานายเอกชัย   คดีเวียง   มารดานางบรรจง   พงษ์เสือ  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
3 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
4 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 67 2.5
5 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
6 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
7 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
8 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
9 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
10 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
รวม 29    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
2 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
3 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 73 3
4 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 71 3
5 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 65 2.5
6 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 61 2
7 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 58 1.5
8 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 65 2.5
9 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
10 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
11 63/1 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 66 2.5
รวม 21    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
2 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
3 61/2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 10
4 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
5 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
6 62/1 โครงการกิจกรรม 5 ส. ตำบลห้วยยั้ง 5
7 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
8 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
9 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 25
10 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
11 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
12 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 10
13 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
14 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
15 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
16 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
17 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
18 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
19 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
รวม 205