ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชนิพร บุตรจันทร์  รหัสนักศึกษา 6112000294  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600138031   บิดานายประสาร   บุตรจันทร์   มารดานางสาวกัลยา   มะโนเชื้อ  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 78 3.5
2 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
3 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 73 3
4 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 77 3.5
5 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 76 3.5
6 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
7 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
8 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
9 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
10 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
11 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
12 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 77 3.5
13 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 83 4
14 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 74 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 69 2.5
2 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
3 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 74 3
4 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 77 3.5
5 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 68 2.5
6 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 70 3
7 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
8 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 75 3.5
9 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 68 2.5
10 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
11 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 ไหว้ครู 10
3 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
4 61/1 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 100
5 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 10
6 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
7 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
8 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
9 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
10 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
11 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ)วันที่ 10-11กันยายน2561 20
12 61/1 โครงการสอนเสริม 20
13 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
14 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
15 61/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 5- 7 พฤศจิกายน 2561 10
16 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 6
17 61/2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 10
18 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
19 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
20 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
21 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
22 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
23 61/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่3-11ม.ค.2562 20
24 61/2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5
25 61/2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณารักษ์จิตอาสา 5
26 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
27 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
28 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
29 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2562 25
30 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
31 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
32 62/2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มุ่งสู่ กศน.เกมส์ ครั้งที่5 5
33 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
34 62/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากโฟม 5
35 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
36 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
รวม 626