ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริพร อินทพงษ์  รหัสนักศึกษา 6112000155  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601179628   บิดานายสมพงษ์   อินทพงษ์   มารดานางดวงจันทร์   ไม้แดง  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
3 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
4 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
5 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 74 3
6 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
7 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
8 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
9 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
10 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
11 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
12 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 68 2.5
2 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
3 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 77 3.5
4 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 69 2.5
5 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 70 3
6 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 65 2.5
7 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 75 3.5
8 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
2 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
3 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
4 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
5 61/1 โครงการสอนเสริม 20
6 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
7 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
8 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
9 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
10 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
11 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
12 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
รวม 215