ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพุธิตา หอมรื่น  รหัสนักศึกษา 6112000128  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1100801400616   บิดานายสุธน   หอมรื่น   มารดานางจันทะนา   หาญวิชัย  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
2 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
3 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
4 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 72 3
5 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
6 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
7 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
8 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
9 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
10 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 70 3
11 64/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
12 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
13 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
14 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 68 2.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 61 2
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 71 3
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 64 2
5 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 68 2.5
6 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 69 2.5
7 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 72 3
8 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 65 2.5
9 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 62 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 โครงการสอนเสริม 20
3 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
4 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
5 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
6 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
7 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
8 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
9 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
10 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
11 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
12 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
14 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
15 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
16 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
17 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
18 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
รวม 210