ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริกร หนองหลวง  รหัสนักศึกษา 6112000098  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600130153   บิดานายก้อม   หนองหลวง   มารดานางสุวรรณ์   โขมพัด  อายุ 25 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
3 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
4 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
5 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 78 3.5
6 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
7 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 70 3
8 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
9 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
10 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 59 1.5
11 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 74 3
12 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 79 3.5
13 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 72 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 65 2.5
2 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
3 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 70 3
4 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 65 2.5
5 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
6 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 70 3
7 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 76 3.5
8 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
9 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
10 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
3 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
4 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
5 61/1 โครงการสอนเสริม 20
6 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 4
7 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
8 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
9 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
10 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
11 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
12 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
14 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
15 64/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมศาสนาแบบออนไลน์ 15
16 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 20
17 64/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
รวม 204