ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวแหม่ม เกียงเกา  รหัสนักศึกษา 6112000089  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 2320800023297   บิดานายสุข   เกียงเกา   มารดานางทุม   เกียงเกา  อายุ 41 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 71 3
3 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
4 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 67 2.5
5 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 74 3
6 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
7 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
8 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
9 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
10 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
11 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
12 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 72 3
13 63/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 76 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
2 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 67 2.5
3 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
4 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 73 3
5 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 65 2.5
6 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 67 2.5
7 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
8 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 81 4
9 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 68 2.5
10 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
11 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการกิจกรรม 5 ส. ตำบลห้วยยั้ง 5
2 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
3 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
4 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลห้วยยั้ง 20
5 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
6 62/1 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
7 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 10
8 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
9 62/1 กิจกรรมบริจาคโลหิต 50
10 62/1 กิจกรรมบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ 10
11 63/1 โครงการบริจาคกระทง 20
รวม 200