ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวไกรวัลย์ ตาดี  รหัสนักศึกษา 6112000070  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601169509   บิดานายสวัสดิ์   ตาดี   มารดานางนฤมล   ตาดี  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 56 1.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 57 1.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการสอนเสริม 20
รวม 20