ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสาโรศ โมลาลาย  รหัสนักศึกษา 6112000061  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600239950   บิดานายจำรัส   โมลาลาย   มารดานางทวีป   โมลาลาย  อายุ 42 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 77 3.5
2 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
3 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
4 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
5 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 67 2.5
6 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
7 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
8 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
9 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
10 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
11 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
12 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
13 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
รวม 38    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 60 2
2 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
3 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 72 3
4 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 70 3
5 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 75 3.5
6 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 72 3
7 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 71 3
8 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 75 3.5
9 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 61 2
10 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
11 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 66 2.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
2 63/2 บริจาคโลหิต 50
3 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
4 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
5 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
6 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
7 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
8 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
9 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
10 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
11 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
12 62/1 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
13 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 10
14 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฏหมาย 5
15 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 10
16 63/2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ล้อมรั้ว) 20
รวม 215