ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชนันธิดา เมฆเขียว  รหัสนักศึกษา 6112000052  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600119613   บิดานายสัมฤทธิ์   เมฆเขียว   มารดานางสังวรณ์   เมฆเขียว  อายุ 25 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 69 2.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
5 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
6 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
7 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 79 3.5
8 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
9 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 81 4
10 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 72 3
11 63/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
12 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
13 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 74 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 75 3.5
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 69 2.5
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
6 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 65 2.5
7 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 68 2.5
8 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 65 2.5
9 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 74 3
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 ไหว้ครู 10
2 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
3 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
4 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 5
5 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
6 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
7 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
8 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
9 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
14 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
15 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
รวม 180