ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิราวรรณ เมฆเขียว  รหัสนักศึกษา 6112000043  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601183307   บิดานายสัมฤทธิ์   เมฆเขียว   มารดานางสังวรณ์   เมฆเขียว  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
2 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
3 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
4 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
5 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
6 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
7 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
รวม 21    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 76 3.5
2 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
3 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
4 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 68 2.5
5 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 59 1.5
6 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
7 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 66 2.5
8 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 ไหว้ครู 10
2 62/1 โครงการกิจกรรม 5 ส. ตำบลห้วยยั้ง 5
3 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
4 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
5 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
6 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 5
7 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
8 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
9 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
10 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
11 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
12 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
13 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
14 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
15 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
16 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
17 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
18 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
19 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
20 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
รวม 255