ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุดารัตน์ สาคร  รหัสนักศึกษา 6112000034  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1129901648715   บิดานายทวี   สาคร   มารดานางวันจันทร์   ไชยศรี  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
3 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
4 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 70 3
5 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 74 3
6 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
7 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
8 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
9 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
10 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
11 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
12 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
13 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
2 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 64 2
3 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 72 3
4 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
5 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 68 2.5
6 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 68 2.5
7 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 73 3
8 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 71 3
9 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
10 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 100
3 61/1 ไหว้ครู 10
4 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
5 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
6 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
7 61/1 โครงการสอนเสริม 20
8 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 4
9 62/1 โครงการกิจกรรม 5 ส. ตำบลห้วยยั้ง 5
10 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
11 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
รวม 274