ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธรรมนูญ เรืองไธสง  รหัสนักศึกษา 6112000016  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1228500009868   บิดานายชาญชัย   เรืองไธสง   มารดานางสำราญ   เรืองไธสง  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
2 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
3 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
4 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 79 3.5
5 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 77 3.5
6 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 79 3.5
7 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 71 3
8 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 71 3
9 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
10 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
11 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 70 3
12 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
13 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
14 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
2 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
3 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 76 3.5
4 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 81 4
5 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 73 3
6 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 71 3
7 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
8 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 76 3.5
9 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 72 3
10 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
11 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 ไหว้ครู 10
3 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
4 61/1 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 100
5 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
6 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
7 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
8 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ)วันที่ 10-11กันยายน2561 20
9 61/1 โครงการสอนเสริม 20
10 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
11 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
12 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 12
13 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
14 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
15 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
16 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
รวม 367