ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายศิริโรจน์ พรมเนตร  รหัสนักศึกษา 6022000887  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600142267   บิดานายหล่อน   พรมเนตร   มารดานางสมคิด   เรืองอ่อน  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 73 3
3 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
4 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 75 3.5
5 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 75 3.5
6 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
7 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 75 3.5
8 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
9 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
10 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
11 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 73 3
12 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 80 4
13 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 69 2.5
3 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
4 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
5 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 70 3
6 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 73 3
7 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
8 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 65 2.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 ไหว้ครู 10
3 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
4 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
5 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
6 60/2 โครงการฝีกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) 50
7 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
8 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ)วันที่ 10-11กันยายน2561 20
9 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
10 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 20
11 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
12 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
13 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
14 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
รวม 205