ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายชาญชัย ตาดี  รหัสนักศึกษา 6022000805  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601173247   บิดานายสวัสดิ์   ตาดี   มารดานางนฤมล   ตาดี  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
3 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
4 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
5 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 59 1.5
6 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
7 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
รวม 19    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 55 1.5
2 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
3 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 66 2.5
4 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 60 2
5 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 58 1.5
6 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 56 1.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
รวม 20