ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายย้อย คำบรรลือ  รหัสนักศึกษา 6022000784  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600093548   บิดานายลี   คำบรรลือ   มารดานางหวาน   คำบรรลือ  อายุ 44 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 58 1.5
3 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
4 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
5 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
6 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
7 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 60 2
8 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
9 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
10 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
11 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
12 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
13 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
2 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 59 1.5
3 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 64 2
4 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 68 2.5
5 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
6 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 64 2
7 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 70 3
8 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 62 2
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 กิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 5
2 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
3 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
4 62/2 กิจกรรม 5 ส. กศน.ตำบลพรานกระต่าย 5
5 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
6 62/2 กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง 10
รวม 45