ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุริษา โชตินอก  รหัสนักศึกษา 6022000775  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1100701973177   บิดานายภูริเชษฐ์   โชตินอก   มารดานางสว่าง   โชตินอก  อายุ 23 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
3 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
4 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
5 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
6 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 58 1.5
7 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
8 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
9 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
10 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
11 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
12 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 56 1.5
13 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
14 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
3 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
4 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
5 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 72 3
6 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
7 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 65 2.5
8 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 55 1.5
9 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 67 2.5
10 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 62 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
3 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
4 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
5 62/2 กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง 10
6 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
7 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
8 63/1 กิจกรรม พัฒนา 5 ส. กศน.ตำบลพรานกระต่าย 5
9 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
10 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
11 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
12 63/2 กิจกรรมกศน.งามตา 10
13 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 5
14 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
รวม 160