ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพีรดา เมฆนะภา  รหัสนักศึกษา 6022000711  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601176220   บิดานายมานะ   เมฆนะภา   มารดานางเผื่อน   เมฆนะภา  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
2 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
3 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
4 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
5 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
6 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
7 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
รวม 16    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
3 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 60 2
4 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
5 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
6 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 61 2
7 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 56 1.5
8 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 63 2
9 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 56 1.5
10 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
3 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
4 61/1 ไหว้ครู 10
5 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
6 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
7 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
8 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ)วันที่ 10-11กันยายน2561 20
9 61/1 โครงการสอนเสริม 20
10 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
11 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
12 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
13 61/2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทงปี 2561) 10
14 61/2 พัฒนากศน.ตำบลวังควง 20
15 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
16 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
17 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
18 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
19 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
20 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
21 62/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
รวม 260