ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสนธยา รัศมีน้อย  รหัสนักศึกษา 6022000681  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900177145   บิดา      มารดานางณัฐธิดา   รัศมีน้อย  อายุ 27 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 76 3.5
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
3 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
4 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 77 3.5
5 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
6 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
รวม 16    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1
รวม 0    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 โครงการสอนเสริม 20
3 61/1 โครงการสอนเสริม 20
4 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
5 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
รวม 65