ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเจษฎา ไพรวัลย์  รหัสนักศึกษา 6022000627  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 3700500572087   บิดานายมานิตย์   ไพรวัลย์   มารดานางนารีรัตน์   ไพรวัลย์  อายุ 36 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 58 1.5
3 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
4 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
5 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
6 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 69 2.5
7 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
8 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 80 4
9 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
10 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 75 3.5
11 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
12 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
13 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
14 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
3 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
4 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
5 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 78 3.5
6 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 77 3.5
7 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 72 3
8 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 65 2.5
9 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 70 3
10 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 74 3
11 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 56 1.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 60/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 5
3 60/2 กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 10
4 61/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่3-11ม.ค.2562 20
5 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
6 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
7 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
8 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2562 25
9 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
10 62/1 โครงการสร้างระบบความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 10
11 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
12 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 26 - 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 25
13 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
14 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
15 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
16 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
17 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
18 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
รวม 215