ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางอนงค์ มุกดา  รหัสนักศึกษา 6022000597  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600273082   บิดานายน้อย   มาน้อย   มารดานางจีรี   มาน้อย  อายุ 55 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
3 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
4 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
รวม 6    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
2 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
รวม 70