ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสมพร นามโก  รหัสนักศึกษา 6022000588  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 3620200398791   บิดานายกองดวน   นามโก   มารดานางอนงค์   วงค์อินตา  อายุ 34 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
3 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 74 3
4 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
5 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
6 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
7 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 74 3
8 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 70 3
9 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
10 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 72 3
11 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
12 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
13 62/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 75 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 73 3
3 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
4 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
5 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 77 3.5
6 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 67 2.5
7 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 73 3
8 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 72 3
9 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 70 3
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 20
2 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
3 61/1 โครงการสอนเสริม 20
4 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
5 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
6 61/2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทงปี 2561) 10
7 61/2 พัฒนากศน.ตำบลวังควง 20
8 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
9 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
10 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
11 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
12 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
13 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
14 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
15 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
16 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
17 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
18 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
รวม 205