ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายทนงศักดิ์ แสดงชม  รหัสนักศึกษา 6022000579  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1630300070961   บิดานายคมขำ   แสดงชม   มารดานางสาวทุน   เสือด้วง  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 72 3
3 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
4 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
5 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
6 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
7 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
8 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
9 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
10 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
11 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
12 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
13 62/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
14 62/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
3 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 66 2.5
4 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 70 3
5 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 68 2.5
6 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 73 3
7 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 63 2
8 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 62 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
3 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
4 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
5 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
6 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
7 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
8 61/1 โครงการสอนเสริม 20
9 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
10 62/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
11 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
12 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019้ความรู้และ 5
13 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
14 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
15 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
16 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
17 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
18 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจรับขี่ 5
19 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
รวม 225