ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกฤษณะ อินกรัด  รหัสนักศึกษา 6022000533  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601169029   บิดานายสนทยา   อินกรัด   มารดานางสาวจงรักษ์   อุดมสุข  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 59 1.5
3 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
4 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
5 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
6 62/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
7 62/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
8 62/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
9 62/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
10 62/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
รวม 31    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
3 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
4 63/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 79 3.5
5 63/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 66 2.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
3 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
4 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
6 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
7 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
8 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
9 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
10 63/1 โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 5
11 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
12 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
13 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
14 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
15 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
16 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
รวม 200