ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธนพงษ์ ขัมภะกิจ  รหัสนักศึกษา 6022000515  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1490200117160   บิดานายวิศิษฐ์   ขัมภะกิจ   มารดานางอรรัมภา   ขัมภะกิจ  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 81 4
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 73 3
3 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 76 3.5
4 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 76 3.5
5 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
6 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 72 3
7 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 71 3
8 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 80 4
9 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 73 3
10 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 81 4
11 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
12 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
13 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
14 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 73 3
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
3 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 65 2.5
4 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 70 3
5 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 79 3.5
6 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 76 3.5
7 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 69 2.5
8 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 76 3.5
9 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 55 1.5
10 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 72 3
11 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
3 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
4 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
5 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 2
6 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
7 62/1 กิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 5
8 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
9 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 10
10 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
11 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
12 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
13 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
14 62/2 กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง 10
15 62/2 กิจกรรม 5 ส. กศน.ตำบลพรานกระต่าย วันที่ 25 ธ.ค.62 5
16 62/2 กิจกรรม 5 ส. กศน.ตำบลพรานกระต่าย วันที่ 26 ธ.ค.62 5
17 60/2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
18 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
รวม 202