ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรชิตา สายพฤกษ์  รหัสนักศึกษา 6022000506  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1349901126377   บิดานายคำวงษ์   สายพฤกษ์   มารดานางจุฬาพร   สายสุด  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
3 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 72 3
4 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
5 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 77 3.5
6 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
7 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
8 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
9 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
รวม 24    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 66 2.5
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
3 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 70 3
4 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 71 3
5 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 72 3
6 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
7 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 74 3
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 61/1 ไหว้ครู 10
3 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
4 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ)วันที่ 10-11กันยายน2561 20
5 61/1 โครงการสอนเสริม 20
6 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
7 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
8 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
9 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
10 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
11 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
รวม 195